Organizace návštěv v listopadu 2020

 

V průběhu měsíce listopadu budou dle možností obnoveny návštěvy našich klientů za specifických podmínek a v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

O podmínkách budete informováni na našich stránkách.

 

V Luštěnicích dne 14. listopadu 2020

                                                                                                   Ing. Aleš Vychodil, ředitel

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

   

ZÁKAZ.JPG

 

  

Organizace návštěv od 1.července do 22. září 2020

 

S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. se omezuje provoz v DUA a platí následující pravidla pro návštěvy:

 

 1. Doba návštěv je stanovena od 10,00 do 17,00 hod.
 2. Rezervace návštěv nejsou vyžadovány.
 3. Osoby, které chtějí navštívit klienta, jsou v maximálním počtu dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 4. Každá osoba navštěvující klienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.
 5. Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta.
 6. Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u klienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 7. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 8. Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

Zásady používání ochranných pomůcek (roušek)

S účinností ode dne 4. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání jsou všechny osoby v zařízeních sociálních služeb-domov pro seniory povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou:

 1. klientů a uživatelů sociálních služeb,
 2. dětí do dvou let věku,
 3. osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
 4. zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 5. zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
 6. dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

 

 

V případě nedodržování výše uvedených zásad je organizace oprávněna ukončit návštěvu a vyzvat návštěvníky k opuštění prostor Domova U Anežky.

podzim4.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 Foto podzim2.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

Foto podzim1.jpg 

clen_certifikace.gif