Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Nová 303, 294 42 Luštěnice, IČO: 00874736, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 873 (dále také „My“ nebo „Organizace“) jakožto povinná osoba dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jako „Zákon“), si Vás tímto dovoluje informovat o zavedení vnitřního oznamovacího systému a zároveň vyzvat oznamovatele k podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší Organizace. Přínosem zavedení vnitřního oznamovacího systému je posilnění ochrany oznamovatele, jehož totožnost je chráněna, před odvetnými opatřeními ze strany Organizace. Totožnost oznamovatele nebude sdělena bez jeho výslovného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby.

Níže v textu se dozvíte zejména:
 
 • Jaké jsou cíle ochrany oznamovatelů;
 • Jaké povinnosti má oznamovatel;
 •  Kdo může být oznamovatelem a jak chrání Zákon oznamovatele;
 • Jakých jednání se má oznámení týkat;
 • Jaká oznámení požívají ochrany dle Zákona;
 • Jakým způsobem je možné oznámení učinit, kdo je příslušnou osobou k přijímání a
 • vyřizování oznámení;
 • Jaký je postup po přijetí oznámení;
 • Jak jsou chráněny osobní údaje oznamovatele;

1. Jaké jsou cíle ochrany oznamovatelů

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů dle Zákona je zájem na předcházení protiprávního
jednání v rámci Organizace, podpora důvěry zaměstnanců v Organizaci, ochrana Organizace a
její dobré pověsti, jakož i ochrana práv zaměstnanců, klientů a dalších osob.

Informovat o důvodném podezření na protiprávní jednání v Organizaci je právem, nikoliv povinností oznamovatele.

2. Jaké povinnosti má oznamovatel

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době
podání oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či
zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti
vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.


Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti se oznamovatel nesmí dopustit
jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
 
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané
oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.


Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a
promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout.
Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření
oznámení.

3. Kdo může být oznamovatelem a jak chrání Zákon oznamovatele

Oznamovatel je fyzická osoba, která oznámí či zveřejní informace o protiprávním jednání,
které získala v souvislosti s výkonem práce pro Organizaci nebo jinou obdobnou činností
(např. samostatnou výdělečnou činností, dobrovolnickou činností, odbornou praxí či stáží
nebo jiným výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je
poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro Organizaci).
Takovou osobou tedy může být zejména zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista,
dobrovolník, odborný praktikant nebo jiná osoba, která je nebo byla s Organizací ve
smluvním vztahu.

Vůči oznamovateli je výslovně zakázáno uplatňovat tzv. odvetná opatření, kterými se rozumí
jednání nebo opomenutí v souvislostí s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele,
které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli působí nebo může způsobit
neoprávněnou újmu, například:
 
 1. ​rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 3. odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 4. snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 5. přeložení nebo převedení na jinou práci,
 6. pracovní posudek neodpovídající skutečnosti,
 7. neumožnění odborného rozvoje,
 8. změna pracovní doby,
 9. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 10. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 11. zásah do práva na ochranu osobnosti.
Pokud by byl tento zákaz porušen a došlo k postižení oznamovatele odvetnými opatřeními,
může využít prostředky nápravy, přičemž má rovněž právo na přiměřené zadostiučinění, byla
li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Obdobná ochrana náleží rovněž tzv.
dalším zapojeným osobám dle ust. § 4 odst. 2 Zákona.

Kromě zákazu uplatnění odvetných opatření má oznamovatel a tzv. další zapojené osoby právo
na ochranu jeho totožnosti, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, přičemž
oznámení zpracovává výhradně k tomu pověřená osoba, a v nepřítomnosti pověřené osoby její
zástupce. Ochrana nenáleží oznamovatelům podávajícím vědomé nepravdivé, zlovolné
oznámení.

4. Jakých jednání se má oznámení týkat

Oznamovatel je oprávněn činit oznámení, má-li důvodně za to, že v Organizaci došlo k
protiprávnímu jednání.
Protiprávním jednáním se rozumí jednání či opomenutí, jež je
uvedeno v ust. § 2 odst. 1) Zákona, přičemž s ohledem na předmět činnosti Organizace může
jít zejména o jednání či opomenutí, které:​
 
 1. má znaky trestného činu,​
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je
  alespoň 100.000,- Kč,
 3. porušuje Zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb,
   finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. ochrany životního prostředí,
  6. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  7. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  8. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických
   komunikací a informačních systémů,
  9.  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  10. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní
   podpory podle práva Evropské unie.
Předmětem oznámení tak mohou být například protiprávní jednání v oblasti veřejných
zakázek, porušení bezpečnosti práce nebo porušení ochrany osobních údajů.

5. Jaká oznámení požívají ochrany dle Zákona

Aby získal oznamovatel statut oznamovatele dle Zákona, a tedy příslušnou ochranu, je třeba,
aby podal oznámení, jehož obsahem je důvodné podezření o skutečných či možných
protiprávních jednáních dle odst. 4 tohoto informativního dokumentu, k nimž došlo nebo
mohlo dojít v Organizaci.

Organizace výslovně upozorňuje, že oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím,
které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím
oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy
oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno,
přičemž se jedná o přestupek dle Zákona.


Oznámením podle Zákona není část oznámení, která obsahuje informace:
a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí
 
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace, nebo
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky
b) o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních
v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Z oznamování jsou dále vyňaty určité typy informací uvedené v ust. § 3 odst. 1 Zákona, u
kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, v
podmínkách Organizace půjde především o povinnost zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb. Ohledně informací, jež jsou kryty mlčenlivostí a
specifikovány v ust. § 3 odst. 1 Zákona (např. informace souvisejících s poskytováním
zdravotních služeb), nesní oznamovatel činit oznámení.


Oznamovatel je oprávněn učinit oznámení ohledně informací, jež jsou kryty bankovním
tajemstvím, smluvní povinností mlčenlivosti, povinností mlčenlivosti podle daňového
řádu a povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících
práci nebo jinou obdobnou činnost, a to v případě, kdy má oznamovatel oprávněné
důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.


Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém
oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné
identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož
prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu
s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení. Oznamovateli, který podal
oznámení anonymně náleží ochrana podle Zákona, jen vyjde-li jeho totožnost dodatečně
najevo.

6. Jakým způsobem je možné oznámení učinit, kdo je příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel
využít:
 
 1. listinné oznámení, které je možné zaslat v zalepené obálce na adresu Organizace Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, Nová 303, 294 42 Luštěnice, s označením obálky „Whistleblowing – neotevírat, výhradně k rukám příslušné osoby“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací,
 2. e-mailovou adresu: whistleblowing%at%domovuanezky.cz, do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba pověřená vedením agendy,
 3. osobní jednání s příslušnou osobou, jež je možno uskutečnit po předchozí domluvě termínu s příslušnou osobou na telefonním čísle: +420 733 736 490. Oznámení může být podle domluvy  sepsáno do záznamu s možností zápis následně zkontrolovat, opravit a odsouhlasit podpisem oznamovatele.
Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě
směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Osobou pověřenou Organizací k vedení vnitřního oznamovacího systému a příjímání a
vyřizování oznámení je Kateřina Semeráková, personální a mzdová účetní (dále také jako
příslušná osoba“). Osobou zastupující příslušnou osobu v nepřítomnosti je Marie Zeyvalová, pečovatelka.

Příslušná osoba:
 
 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší Organizace,
 2. navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle ust. § 4 odst. 2 Zákona,
 3. plní pokyny Organizace, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona,
 4. postupuje při výkonu své činnosti podle Zákona nestranně,
 5. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak.
Výše specifikovaná oznámení týkající se Organizace je možno podat také externímu řešiteli,
kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to těmito způsoby:
 
 1. písemně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2,
 2. e-mailem: oznamovatel%at%msp.justice.cz,
 3. telefonicky: +420 221 997 840,
 4. prostřednictvím zabezpečeného formuláře: zabezpečený formulář pro učinění oznámení
Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva spravedlnosti - webová stránka Ministerstva spravedlnosti

7. Jaký je postup po přijetí oznámení

Je-li v oznámení uveden kontakt oznamovatele, příslušná osoba oznamovatele vyrozumí o
přijetí jeho oznámení, a to do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, ledaže
 
 1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozuměla,
 2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
Příslušná osoba může oznamovatele současně vyzvat k dalšímu objasnění skutečností
uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit oznamovateli pro
poskytnutí informací přiměřenou lhůtu. Skutečnosti uvedené v oznámení jsou ze strany
příslušné osoby prověřovány, a to například formou interního šetření.

Postup příslušné osoby nesmí vést k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele,
případně dalších zapojených osob dle ust. § 4 odst. 2 Zákona nebo k ohrožení ochrany jejich
osobních údajů. Příslušná osoba nesmí sdělit totožnost oznamovatele a dalších osob dle ust. §
4 odst. 2 Zákona bez jejich písemného souhlasu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto
informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.
Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je
povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna
informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace
vyjádřil.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele
o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo
právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení
lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže
 
 1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o prodloužení lhůty nevyrozuměla,
 2. je zřejmé, že vyrozuměním o prodloužení lhůty by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle
Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Organizaci navrhne opatření k
předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby pověřené
Organizací, pro kterou oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje
příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou
obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Organizace opatření navržené
příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření.
O přijatém opatření Organizace neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm písemně
vyrozumí oznamovatele, ledaže jde o výjimky uvedené výše pod body a) a b).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba písemně vyrozumí
oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí
jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že
oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat
oznámení u orgánu veřejné moci.

8. Jak jsou chráněny osobní údaje oznamovatele

Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s podáváním oznámení dle Zákona
naleznete na webové stránce www.domovuanezky.cz

9. Závěrečné informace

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu, můžete kdykoliv kontaktovat
příslušnou osobu prostřednictvím emailu: personalni@domovuanezky.cz


Tento informační dokument k podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně
oznamovatelů je účinný ode dne 1.8.2023.

Luštěnice, dne 31.7.2023 
za Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb
Mgr. Michal Kvapil, ředitel

Kontaktní osoba

top